Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Alopex Advisory s.r.o., so sídlom Partizánska 2, 811 03 Bratislava, IČO: 44 027 656, reg. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 51082/B (ďalej ako Prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľ na účely ochrany osobných údajov chráni osobné údaje návštevníkov webových stránok www.alopex.sk v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, a to Nariadením Európskeho parlamentu Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Ak máte otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na webových stránkach www.alopex.sk, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: nehnutelnosti@alopex.sk.

2. Spracúvanie osobných údajov

a) Odoslanie emailovej správy

Odoslaním emailovej správy s dopytom/otázkou cez webovú stránku www.alopex.sk súhlasíte, aby prevádzkovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje:

meno a priezvisko, e-mailová adresa, text správy

Meno a prievisko, e-mailová adresa, text správy spracúvame za účelom odpovede na Váš dopyt/otázku. Vaše osobné údaje v tomto prípade spracúvame na základe ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov.

Tieto osobné údaje budeme spracúvať do vyriešenia vášho dopytu/otázky, najdlhšie však po dobu 1 roka, pokiaľ nám neudelíte súhlas s dlhšou dobou spracúvania.

Osobné údaje od Vás získané na tento účel prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať do tretej krajiny.

b) Pridávanie komentárov na webstránky www.alopex.sk

Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Pridaním komentáru cez webovú stránku www.alopex.sk súhlasíte, aby prevádzkovateľ spracúval Vaše nasledovné osobné údaje:

meno a priezvisko, e-mailová adresa, text komentára, IP adresa a user-agent prehliadača

Meno a prievisko, e-mailová adresa, text komentára spracúvame za účelom zverejnenia Vášho komentára na webovej stránke www.alopex.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo komentár nezverejniť (najmä nie však výlučne, ak obsah komentára je v rozpore s právnymi predpismi, alebo obsahuje hanlivé alebo urážlivé výrazy alebo nepravdivé informácie). Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili vek 16 rokov.

Váš komentár zostane zverejnený na webovej stránke www.alopex.sk ako súčasť jej verejného obsahu, pričom zverejňuje sa len text komentára a meno a priezvisko, ktoré a vyplníte. O odstránenie komentára nás môžete kedykoľvek požiadať e-mailom na e-mailovej adrese nehnutelnosti@alopex.sk.

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

c) Zdieľanie obsahu webovej stránky topky.singles na sociálnej sieti Facebook

Webová stránka www.alopex.sk umožňuje zdieľať konkrétnu podstránku na sociálnej sieti Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Využívame na to script, ktorý po kliknutí na tlačidlo otvorí okno prehliadača so sociálnou sieťou Facebook a následne Vám umožní zdieľať obsah webovej stránky www.alopex.sk s Vašimi priateľmi na sociálnej sieti Facebook. Na základe toho získa Facebook informáciu o tom, ktorá webová stránka našej internetovej stránky bola aktivovaná. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásený, môže Facebook Vašu návštevu našej webovej stránky priradiť Vášmu sieťovému kontu.

Zdieľaním obsahu webovej stránky alebo podstránky www.alopex.sk na sociálnej sieti Facebook súhlasíte, aby Facebook ako prevádzkovateľ spracúval Vaše osobné údaje v súlade so svojimi Zásadami využívania údajov. Viac informácií nájdete na tomto linku: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info.

Osobné údaje získané na tento účel spracúvame na základe Vášho súhlasu podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, resp. článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR.

Nevyužívame aktívny Facebook plugin, ktorý by monitoroval Váš pohyb na našich webstránkach a ukladal počas pohybu na stránkach www.alopex.sk cookies tretej strany (Facebooku). 

3. Linky na iné webové stránky

Webová stránka www.alopex.sk obsahuje linky na iné webové stránky. Prosím, berte na vedomie, že prekliknutím na inú stránku sa na Vás vzťahujú pravidlá ochrany osobných údajov tej stránky, na ktorú ste sa z našej stránky preklikli. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah webových stránok, na ktoré ste sa z našej stránky preklikli. Prevádzkovateľ taktiež nezodpovedá za správnosť, aktuálnosť a úplnosť informácií, ktoré obsahujú iné webové stránky, ani za škody, ktoré Vám vzniknú použítím alebo nepoužitím týchto informácií.

4. Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov môžu byť naši zmluvní partneri:

– Websupport, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, ako sprostredkovateľ. Spoločnosť Websupport, s.r.o. poskytuje webhosting pre webstránky www.alopex.sk.

5. Automatizované rozhodovanie

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

6. Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám v zmysle Zákona patria nasledovné práva:

Právo prístupu k osobným údajom

Právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak spracúvame Vaše osobné údaje, tak máte právo na prístup k týmto osobným údajom. Ďalej máte právo požadovať od nás informáciu o tom, ktoré kategórie osobných údajov o Vás spracúvame, na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje, dobe ich uchovávania, s kým Vaše osobné údaje zdieľame, aké máte práva, od koho sme získali Vaše osobné údaje (ak sme ich nezískali od Vás), informáciu o tom, či spracúvanie zahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny, informáciu o tom, ako zabezpečíme ich ochranu.

Právo na opravu osobných údajov

Máme záujem na tom, aby Vaše osobné údaje boli správne a aktuálne. V prípade, že zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať, máte právo na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ako aj ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak ste namietli spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo ak nám taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonne.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo od nás žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov

V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

7. Platnosť a účinnosť Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Zásady ochrany osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju právnej úpravy, ako aj vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových nástrojov a technológií.

Informácie o cookies nájdete v našich Zásadách používania cookies.